• החלפת שערי מטבע

אזור אישי
תוצאות החיפוש שלך

תנאי שימוש

מבוא

 1. ברוכים הבאים לאתר global-investor.co.il (להלן: "האתר ו/או אתר").
 2. בהיכנסך לאתר, בטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, במידע, בתכניו, ביישומיו ו/או שימוש בכל שירות כלשהו הקיים באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן - "תנאי השימוש").
 3. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להפך. האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע, וכן להפך. הכותרות הנן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
 4. כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו, מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם. במידה ואינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים להלן, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר..

כללי

 1. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין "א.א זמות" (להלן: "מפעיל האתר")  לבין כל אדם, תאגיד או גוף (להלן - "משתמש")  שיעשה שימוש באתר ו/או במנוע החיפוש בו ו/או ביישום ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 2. בתנאי שימוש אלה "מפעיל האתר" משמעו - לרבות מנהליו, עובדיו, מפעיליו, בעלי מניותיו, צוות המומחים שלו, מנהלי התכנים וכל מי מטעמו.
 3. האתר איננו אתר מכירות ומפעיל האתר אינו ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש.האתר הוא מנוע חיפוש פרסומי הפועל ברשת האינטרנט. מובהר בזאת כי האתר אינו אתר מכירה ו/או חנות מקוונת.

שימוש באתר

 1. מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם, מנהל האתר יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
 2. משתמש ו/או צד שלישי אינם מורשים לעשות שימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק.
 3. מפעיל האתר יהיה רשאי להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים הנלווים בקבלת שם משתמש, כתובת אי-מייל וססמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת מפעיל האתר.
 4. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים. ולא תהיה למשתמשים ו/או צד שלישי, נותן שירות או ספק, כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם
 5. השירותים ב-global-investor.co.il ניתנים בתשלום. מפעיל האתר יהיה רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מפעיל האתר יפרסם ב- global-investor.co.il הודעה על הפסקת השירותים במידה ויוחלט על כך. עם הפסקת השירותים יהיה רשאי מפעיל האתר להסיר את החומר הכלול ב-global-investor.co.il בלא לתת הודעה נוספת על כך.
 6. מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל השירותים ו/או מוצרים המופיעים באתר יוצגו באתר ו/או יעובדו ע"י מנוע החיפוש. למפעיל האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

הגבלת אחריות מפעיל האתר

 1. באתר מופעלים, בין היתר, מנוע חיפוש לנכסים והשקעות.
 2. תוצאות מנוע החיפוש של האתר מסופקים כמו שהם (As Is) כפי שנתקבלו מהמפרסמים באתר (להלן: "המפרסם"), ללא אחריות מכל סוג שהוא של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו. מפעיל האתר אינו אחראי לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהמפרסם ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם מהמפרסם.
 3. האתר מאפשר למצוא מידע שייתכן והמשתמש ימצא כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן - "מידע פוגע"). הואיל ואין ביכולתו של מפעיל האתר לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי מפרסם, לא יהא מפעיל האתר ו/או מי מטעמו אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב פרסום כל שהוא באתר.
 4. מנהל האתר איננו אחראי לנכונותם ודיוקם של הנתונים או התכנים או כל מידע אחר שמתקבל באמצעות מערכת החיפוש ומאמרי האתר. מנהל האתר לא יהא אחראי כלפי צד ג' ו/או המשתמש בשל השלכות השימוש בתכנים המוצגים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר, למחוק כל תוכן ו/או למנוע ו/או לנקוט בכל צעד אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת שימצא כי נעשה או עלול להיעשות שימוש בלתי ראוי באתר.
 5. מפעיל האתר לא יהא אחראי להתקשרות שתיווצר בין משתמש למפרסם באתר ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על מפרסם באתר ו/או לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או זמינותם או כל דבר אחר שמציע מפרסם כלשהו באתר. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.
 6. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל מחדל ו/או פעולה ו/או הפסד כספי, מכל סוג שהוא, שהוליד קשר בין המשתמש לבין מפרסם ו/או צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף גם אם המשתמש למד אודות המפרסם ו/או צד השלישי ו/או נותן שירות ו/או אודות אתר המכירות שלו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או נותן שירות או ספק, באמצעות קישור (Link) דואר אלקטרוני, מספר טלפון ו/או כתובת או כל נתון תקשורת ו/או מידע שהופיע באתר
 7. פרסום תכני מפרסמים באתר או פרסום תכנים ו/או הצבת קישור על ידי מפעיל האתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מפעיל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי מפרסמים ו/או צד שלישי.
 8. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולרית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.
 9. כשאר מידע ותכנים מופיעים ברשת האינטרנט, המידע ותכנים של המשתמש חשופים גם לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ומפעיל האתר אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

הגבלת אחריות מידע ותכנים

 1. המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.
 2. מפעיל האתר אינו ולא יהא אחראי לנכונות ומהימנות המידע המוצג באתר לרבות פרטים אודות הצד השלישי ו/או הספק, מהות המוצרים ו/או השירותים, איכות המוצרים ו/או השירותים, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי ו/או ספק ו/או יצרן של מוצר ו/או שירות כלשהו.
 3. מפעיל האתר אינו מתחייב כי המידע באתר של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ו/או משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעיל האתר לא יהיה אחראי, ולא יישא, במישרין או בעקיפין, כל נזק ישיר או עקיף,תוצאתי ו/או מיוחד, מעשה ו/או מחדל, אבדן ו/או הפסד, כספי ו/או אחר, שתנבע מהם או משימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל החלטה ו/או הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, נתונים, פרסומות, מוצרים, שירותים, דעות ועמדות המוצגים ו/או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה מהאתר .
 4. מפעיל האתר מאפשר למפרסמים ליצורפרסומים  ו/או דף פרופיל עסק ולפרסמו כאשר דף זה יכיל את כל המידע הרלוונטי אודות המוצר/שירות כפי שנמסר ע"י המפרסם. למפעיל האתר לא תהיה כל אחריות על תוכן הפרסום, בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למידע וההצעות המוצעים על ידי המפרסם ו/או צד שלישי כלשהו. מפעיל האתר ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה באתר מכירות של מפרסם כלשהו, לעיין ככלל בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ אותו מפרסם באתר שלו, מומלץ לעיין בפרט בתנאי השימוש באתר של אותו מפרסם מוצרים ו/או שירותים .

תנאי השימוש בהוספת תגובות, ביקורות או חוות דעת באתר

 1. חוות דעת יכולה להירשם על-ידי משתמש רשום ו/או מבקר באתר. ההרשמה אינה כרוכה בתשלום. מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממשתמש כאמור פרטים מזהים ו/או אחרים, וכן הוכחת קניה למוצר ו/או לשירות נשוא חוות הדעת.
 2. חוות הדעת אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי מפעיל האתר והן מוצגות כפי שהן (AS IS), מבלי שמפעיל האתר בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן, ומפעיל האתר לא יישא באחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם ו/או נגרם לכל צד שהוא כתוצאה מחוות הדעת.
 3. משתמש המבקש להציג חוות דעת על מוצר ו/או שירות, יתייחס בחוות הדעת למוצר ו/או שירות בלבד, יציג עובדות ונתונים אובייקטיביים בלבד, לא ישווה בין מוצרים ו/או שירותים, לא יתייחס למספר מוצרים ו/או שירותים בחוות דעת אחת, לא יציע מוצרים ו/או שירותים למכירה, לא יבקש פניה חוזרת, לא יציג פרטי התקשרות, לא יעשה שימוש בתוכן ו/או במלל פוגע, בוטה, מעליב, מגונה או מפר הוראת חוק כלשהי ו/או המהווה ו/או עלול להוות לשון הרע. מפעיל האתר יהיה רשאי שלא להציג חוות דעת המפרות הוראות אלה ו/או כל הוראה אחרת בתנאי השימוש.
 4. המשתמש מתחייב, כי חוות הדעת שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות של אחרים ו/או כל חומר בעל אופי בוטה ו/או העלול לפגוע בצד שלישי ו/או ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.
 5. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעיל האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום חוות הדעת על ידו.
 6. ידוע למשתמש, כי מפעיל האתר רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק חוות עת, בשלמותן ו/או בחלקן, ו/או כל חומר ו/או מידע על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ו/או שלא להציגן כלל, וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.
 7. מובהר בזאת, כי מפעיל האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום חוות הדעת.
 8. מפעיל האתר יהיה רשאי להפסיק את פעילות חוות הדעת ללא כל הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעיל האתר בעניין זה.
 9. רישומי המחשב של מפעיל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

פרסומות

 1. מפעיל האתר לא יישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר.
 2. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד מפעיל האתר, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.
 3. כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות מפעיל האתר יחול גם על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים.
 4. מפעיל האתר רשאי לפרסם בפועל ו/או להפיץ פרסומת בכל דפי האתר ו/או בכל מיקום בדפי האתר, ו/או להעמיד את האתר כפלטפורמה ממוחשבת המאפשרת למפרסם או מפיץ פרסומת להשתמש באתר לשם הצגת הפרסומת בלבד.

קניין רוחני

 1. למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה - 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, icons (אייקונים) וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האתר בעצמו או שהזכויות בהם הועברו למפעיל האתר מצד שלישי.
 2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
 3. מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
 4. פרסומת המוצגת באתר היינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
 5. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 • החלפת שעריי מטבע

 • השארו מעודכנים דרך פייסבוק

 • מוכרים נכסים והשקעות?

  הצטרפו לעשרות שמפרסמים אצלנו.

  לחצו כאן לפרטים